Skip to main content

Enerphit

Rehabilitació Energètica

ECCØ. PassivHaus. Arquitectura sostenible i respectuosa amb el Medi Ambient

Què és Passivhaus?

Estalvi energètic en projectes de Rehabilitació

Enerphit és el estàndard de construcció Passivhaus, específicament pensat i dissenyat per la rehabilitació energètica d’edificis existents. Fonamenta els seus principis en l’arquitectura passiva i en la física de la construcció, aconseguint edificis amb demandes d’energia molt baixes, es a dir, el que és coneix com edificis de consum quasi nul.

L’estalvi energètic que s’aconsegueix es notable, podent arribar-s´hi fins a un estalvi a la demanda energètica de l’edifici del 90% respecte als consums previs a la rehabilitació.

S’ha de tenir en compte que la majoria dels edificis existents a Espanya han estat construïts sense cap mena de criteri d’eficiència energètica i en realitat pocs són els que han centrat el seu disseny i execució en aquest criteris.

A l’actualitat són variats els factors que han fet aflorar aquesta voluntat i inclús, la necessitat de canvi i millora en les condicions d’habitabilitat dels nostres edificis. Viure en un ambient agradable i saludable, estalviar la despesa energètica derivada de la refrigeració/calefacció… i seguint aquesta línia, contribuir a aturar el canvi climàtic amb la reducció de la elevada necessitat energètica dels edificis que usem o habitem.

Eccø, és una agrupació de professionals especialitzats en solucions en eficiència energètica i Passivhaus. Som consultoria, estudi d’ arquitectura i constructora especialitzada en Passivhaus que li ofereix la possibilitat de rehabilitar la seva habitatge per complir amb les exigències del estàndard de construcció Passivhaus.


¿COM ES ACONSIGUEIX UNA CASA ENERPHIT?

L’institut Passivhaus permet la rehabilitació pas a pas. Es a dir, la intervenció per fases planificades sobre edificis existents fins aconseguir un estalvi energètic òptim en funció de la inversió i el període d’amortització.

Eccø, d’acord amb les necessitats o voluntat del client, tractarà de trobar les millors solucions tècniques e executar a la rehabilitació energètica de l’habitatge més adients en cada cas, estructurant aquest procés en tres fases:

Eccø Enerphit: Anàlisi d’Eficiència Energètica

Anàlisi d’Eficiència Energètica

Per a conèixer el punt de partida i conèixer les principals deficiències a abordar necessàries per assolir els requisits que exigeix el estàndard Enerphit.
Eccø Enerphit: Pressupost dels treballs

Pressupost dels treballs

A partir dels resultats obtinguts en l’Anàlisi d’Eficiència energètica, realitzarem un Estudi de Viabilitat Econòmica, el qual consisteix en trobar juntament amb el client les millors solucions a executar en conjunt.
Eccø Enerphit: Execució dels treballs

Execució dels treballs

Un cop aprovat el pressupost d’obra per ambdues parts només resta executar els treballs. Supervisats per tècnics d’ obra amb certificació TradesPerson.

CERTIFICAT ENERPHIT

Els edificis rehabilitats energèticament que compleixen els criteris Passivhaus poden obtenir el certificat Enerphit.

El compliment amb l'estàndard Enerphit es pot aconseguir de dues maneres:

1. Mitjançant la instal·lació de components certificats pel Passivhaus Institute.

Això vol dir que els sistemes o elements constructius que farem servir a l’obra, prèviament han estat calculats i testats per el propi Institut.
L’institut Passivhaus, com auditor independent, proba i certifica els productes en funció de la seva idoneïtat per el seu ús en cases sota l’estàndard.

Alguns components certificats pel Passivhaus Institute són:

Envolupant Opaca

Façanes ventilades

Llar de focs

Sistemes d’estanqueïtat

Envolupant Transparent

Finestres i obertures a façanes o a teulades

Sistemes de Façanes integrals

Sistemes d’envidrament

Instal·lacions

Sistema de bombes de calor

Sistemes de ventilació

Recuperador de calor a aigües residuals

2. Cumpliment dels límits establerts per a la rehabilitació energètica.

Consisteix en aconseguir uns límits similars als establerts en obra nova, els quals dependran de la zona climàtica en la qual es trobi l'edifici. En conseqüència, aquests criteris seran més o menys exigents sobretot pel que fa a la demanda de calefacció i refrigeració de l'edifici segons la seva ubicació.

Taules de demanda energètica per a l'estàndard Enerphit:

Eccø Passivhaus: Taula de demanda energètica Fred/Calor segons zona climàtica per a l'estàndard Enerphit
Taula 1. Demanda energètica Fred/Calor segons zona climàtica
Eccø Passivhaus: Taula de demanda energètica Fred/Calor segons zona climàtica i tipus de component per a l'estàndard Enerphit
Taula 2. Demanda energètica Fred/Calor segons zona climàtica i tipus de component

Algun dubte o consulta? Contacta amb Nosaltres.