Skip to main content

Passivhaus

Confort, salut i qualitat de vida

ECCØ. PassivHaus. Arquitectura sostenible i respectuosa amb el Medi Ambient

Què és Passivhaus?

Estalvi energètic i respecte mediambiental

Passivhaus és un estàndard de construcció creat a Alemanya a principi dels anys 90. Basa els seus principis en l'arquitectura passiva i en la física de la construcció, aconseguint edificis amb demandes d'energia molt baixes, és a dir, edificis de consum gairebé nul. A més del consum, els edificis passius posen especial atenció a complir amb estrictes criteris de confort.

Els edificis passius es basen en 5 principis bàsics que persegueixen minimitzar les pèrdues d'energia:

Eccø Principis Passivhaus: Aïllament òptim

Aïllament òptim

Aïllament que dependrà de cada projecte i de la seva localització, orientació, forma, etc... L'aïllament tèrmic aconsegueix que el conjunt dels elements de l'envolupant siguin poc conductors, per impedir la pèrdua de calor a l'hivern i el guany a l'estiu.
Eccø Principis Passivhaus: Fusteria Exterior

Fusteria Exterior

Fusteria de gran qualitat, ja que els buits en façana i coberta són els punts febles de l'envolupant de l'edifici. S'ha de comptar amb marcs i vidres d'altes prestacions per evitar les pèrdues i els guanys de calor a través d'ells.
Eccø Principis Passivhaus: Ponts Tèrmics

Ponts Tèrmics

L'absència i control de ponts tèrmics entre materials, trobades constructives, cantonades, juntes, etc.... no solament evita guanys o pèrdues d'energia a través d'ells, sinó que evita patologies com a humitats de condensació que generen floridures.
Eccø Principis Passivhaus: Estanqueïtat a l'aire

Estanqueïtat a l'aire

La hermeticitat té a veure amb les infiltracions d'aire incontrolades que es produeixen a través de la trobada entre els diferents materials de construcció o components. La hermeticitat té gran influència en el consum. El control de la hermeticitat es realitza amb l'assaig Blower-door. La hermeticitat aporta addicionalment un elevat aïllament enfront del soroll.
Eccø Principis Passivhaus: Ventilació mecànica

Ventilació mecànica

L'alta hermeticitat implica que la ventilació de l'edifici hagi de realitzar-se necessàriament de forma mecànica. Aquesta circumstància permet que la qualitat de l'aire interior sempre sigui l'òptima ja que es redueixen les concentracions de CO2 interiors i s'evita l'entrada de partícules contaminants de l'exterior gràcies als filtres incorporats a les màquines. La ventilació mecànica es pot combinar o no amb un recuperador de calor.

COM S'ACONSEGUEIX UNA CASA PASSIVA?

Aquests principis bàsics fan possible que s'aconsegueixin els requisits del Passivhaus:

Demanda de calefacció i refrigeració < 15Kwh/m2 any
Càrrega de calefacció i refrigeració < 10 W/m2 any
hermeticitat < 0’63 h-1
Demanda d'energia primària no renovable < 120 Kwh/m2 any
Existeixen a més requisits específics segons el clima on se situa l'edifici que estan relacionats amb la freqüència de sobre escalfament que per a temperatures superiors a 25 ºC ha de ser menor al 10%, i també la freqüència excessiva d’una humitat alta.
Els 5 principis bàsics es combinen amb altres estratègies de l'arquitectura bioclimàtica com són: l'aprofitament de la radiació solar a l'hivern, la protecció solar a l'estiu, la ventilació creuada, la inèrcia tèrmica dels materials, l'oscil·lació tèrmica per a la ventilació natural de l'estiu, pou canadenc, murs trombe, etc...

ENERPHIT: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA.

També es pot rehabilitar energéticament un edifici per complir amb les exigències del Passivhaus, encara que aquestes són en alguns aspectes menors que per a obra nova. L'Institut Passivhaus permet la rehabilitació pas a pas: intervenció per fases planificades sobre edificis existents fins a aconseguir un estalvi energètic òptim en funció de la inversió i el període d'amortització. Els edificis rehabilitats energèticament que compleixen amb els criteris Passivhaus poden obtenir el certificat Enerphit. El compliment amb l'estàndard Enerphit es pot fer mitjançant la instal·lació de components certificats pel Passivhaus Institute, o bé amb compliment dels límits establerts per a rehabilitació.
ECCØ: Rehabilitació Energètica Enerphit. Institut Passivhaus

PER QUÈ PASSIVHAUS?

10 raons per escollir eccø


1. SÓN CASES ECOLÒGIQUES
Perquè són cases que demanden poca energia, és a dir, necessiten poca energia per a la seva climatització. Utilitzen estratègies passives per aconseguir una temperatura òptima interior, d'aquesta forma s'aconsegueix minimitzar les aportacions dels mitjans actius. Si a més s'incorporen energies renovables, es redueix encara més l'ús d'energia primària no renovable.
2. CASES PASSIVES: PREU ASSEQUIBLE
Construir una casa o edifici seguint l'estàndard passivhaus amb prou feines suposa un sobrecost sobre el preu de la construcció. Aquest petit sobrecost depèn de cada projecte: orientació, superfície, forma, compactació, situació, etc. Les eines de l'Institut Passivhaus d'Alemanya permeten optimitzar la inversió amb l'estalvi energètic per minimitzar aquests sobrecostos. L'estàndard Passivhaus no obliga a l'ús de determinats materials, perquè prioritza aconseguir una baixa demanda energètica.
3. CERTIFICAT PASSIVHAUS: GARANTIA DE QUALITAT
Els edificis construïts sota l'estàndard Passivhaus poden certificar-se, la qual cosa implica que una entitat de control externa a l'obra i al projecte controla que es compleixin abans, durant i després de l'obra, els requisits dels edificis passius. D'aquesta forma el comprador d'una casa o edifici certificat té la garantia del compliment de les estrictes exigències de l'estàndard: estalvi energètic, confort i qualitat en la construcció.
4. L'ESTÀNDARD PASSIVHAUS: RESULTATS DEMOSTRATS
L'estàndard Passivhaus és fiable i eficaç en quant als seus resultats. Té una solvència avalada per els més de 25 anys d'experiència a Alemanya. Altres països han basat els seus estàndards de baix consum en els de el Passivhaus Institute: Minergie (França), Casaclima (Itàlia), etc... A més posseeix una eina pròpia, el PHPP, que permet calcular i controlar tots els aspectes i sistemes que influeixen en els consums finals.
5. ESTALVI ENERGÈTIC: MÀXIMA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA
Construir una casa o edifici de consum gairebé nul suposa eliminar des del principi la hipoteca energètica que pesa sobre habitatges construïts amb els sistemes tradicionals. Cal tenir en compte, que aquesta hipoteca energètica recaurà a sobre l'edifici durant tota la seva vida útil, temps molt superior a la duració de qualsevol altre finançament destinat a la adquisició del bé inmoble en qüestió. La màxima qualificació energètica comporta un màxim estalvi energètic. Els edificis construïts sota l'estàndard Passivhaus poden arribar a estalviar fins a un 90% respecte a una construcció tradicional.
6. ÉS ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA: ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Els principis bàsics del Passivhaus es basen i fonamenten en l'arquitectura bioclimàtica tradicional. L'arquitectura bioclimàtica tracta d'aprofitar els sistemes passius de la construcció per “autoclimatizar-se”, d'aquesta forma es redueix la demanda energètica de la construcció el que redunda en el baix consum. Els plantejaments del Passivhaus converteixen l'arquitectura sostenible en una realitat a l'abast de tots els públics.
7. TÈCNICS CERTIFICATS: ARQUITECTE PASSIVHAUS
El Passivhaus Institute Alemany certifica als tècnics especialistes en arquitectura Passivhaus: Passivhaus designers i tècnics d'obra tradesperson Passivhaus. Això implica que el treball realitzat pels professionals que intervenen en el disseny i construcció estan avalats per l'Institut Passivhaus. Busqui la professionalitat i la qualificació, és garantia de qualitat.
8. EDIFICIS PASSIUS: CASES DE DISSENY
Les cases passives són cases amb un disseny molt acurat perquè a més de tenir en compte la qüestió estètica, preval la seva ubicació, superfície, orientació, edificis colindants, etc... per ser dissenyades amb la finalitat d'aconseguir la menor demanda energètica. Cap projecte és igual a un altre, adquirint la màxima personalització possible. Les cases passives recullen el concepte de disseny en totes les seves dimensions.
9. ELS EDIFICIS PASSIUS ABSENTS DE PATOLOGIES.
Els edificis construïts sota l'estàndard Passivhaus no pateixen les patologies clàssiques relacionades amb les condensacions, els ponts tèrmics i l'aïllament enfront del soroll; que suposen la major part de les patologies en obra tradicional. Els especialistes qualificats asseguren un disseny específic de cada projecte, supervisió durant l'execució i els controls de qualitat una vegada finalitzada l'obra.
10. CONFORT, SALUT I QUALITAT DE VIDA
Els edificis construïts sota l'estàndard Passivhaus es caracteritzen per la seva alta hermeticitat, la qual cosa implica que les renovacions d'aire s'han de realitzar mitjançant ventilació mecànica. Les màquines de ventilació proporcionen una gran qualitat de l'aire interior a causa dels filtres que porten incorporats, eviten les elevades concentracions de CO2 que es produeixen en les contruccions tradicionals, i ajuden a evitar que existeixin diferències de temperatura superiors a 1ºC.
En resum l'arquitectura Passivhaus proporciona una gran qualitat de vida als usuaris dels seus edificis.

Algun dubte o consulta? Contacta amb Nosaltres.