Skip to main content
Certificació Mediambiental en Construcció

Certificació Mediambiental en Construcció

  • ECCØ notícies

La Certificació Mediambiental és l'eina amb la qual es pot mesurar i valorar de forma objectiva la sostenibilitat d'un edifici.

Aquesta classificació es duu a terme mitjançant la quantificació de diversos criteris no només ambientals, sinó que a més es valora la seva relació amb aspectes socials i econòmics.

Per a la Certificació Mediambiental es tenen en compte una gran varietat de criteris o paràmetres en el disseny de l'edificació que afecten directament a la sostenibilitat d'aquesta, com per exemple el tipus de finestres instal·lades o el consum d'aigua potable, amb la finalitat d'establir l'impacte ambiental de cadascun d'aquests criteris analitzats. El sumatori dels impactes ens aporta un valor el qual ens servirà per a comparar-ho amb els valors de referència establerts prèviament i així determinar la seva categoria definitiva.

Existeixen diferents marques o segells, per països, que atorguen aquestes certificacions mediambientals. Cadascuna de les quals estableix els seus propis criteris, els seus barems de referència i les seves classificacions definitives. A més cadascuna d'elles estableix diferents tipus de certificació segons es tracti de noves construccions (d'edificis públics, d'oficines o fàbriques), edificis existents, per a habitatges o per a barris o comunitats.

Aquesta certificació energètica és fins al moment d'aplicació voluntària. El propòsit de les mateixes té com a finalitat l'avanç i la consolidació de tècniques relacionades amb l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible que ajudin a minimitzar l'impacte ambiental de la indústria de la construcció d'una manera global i eficaç.

No obstant això, aquest tipus de certificació té un punt feble que hauria de corregir-se i no és un altre que el mètode de quantificació que empren alguns dels sistemes de certificació existents. Així doncs, segons quin sistema utilitzem, podrem sumar molts punts en alguns criteris i passar de puntetes sobre altres aspectes de major importància i complexitat mediambiental, aconseguint d'aquesta manera una bona certificació mediambiental sense que s'ajusti estrictament a la filosofia original del plantejament sostenible i eficaç.

Les certificacions mediambientals internacionals més rellevants són:

Segell LEED de certificació mediambiental en Estats Units

LEED a Estats Units:

LEED, o Leadership in Energy & Enviromental Design, (Líders en Energia i Disseny Mediambiental) és el sistema de certificació mediambiental internacional desenvolupat pel United Estates Green Building Council (USGBC), associació d'àmbit internacional creada per a representar i defensar els valors de la construcció ecològica o verd, als Estats Units.
Aquest sistema analitza 7 criteris de disseny principals: Emplaçament, Gestió de l'aigua, Qualitat ambiental de l'espai interior, Materials utilitzats per a la seva construcció i l'Energia necessària i les emissions resultants de la mateixa a la atmosfera, Innovació en el disseny i Prioritat regional.
Una vegada analitzats i quantificats tots els paràmetres es classifica segons la puntuació final que hagi aconseguit aconseguint: Certificació Platí la que aconsegueixi 80 punts o més; Certificació Or entre 60 i 79 punts; Certificació Plata entre 50 i 59 punts; y Certificació Leed estàndard entre els 40 i 49 punts.

Segell BREEAM de certificació mediambiental a Regne Unit

BREEAM a Regne Unit:

BREEAM, les sigles del qual signifiquen Building Research Establishment Enviromental Assessment Method (Mètode d'Avaluació Mediambiental de la Fundació de Recerca en la Construcció), és el sistema de certificació mediambiental internacional anglès desenvolupat pel Building Research Establishment (BRE), fundació creada per a la recerca i desenvolupament de tècniques relatives a la construcció, al Regne Unit.
Aquest sistema analitza 9 criteris de disseny principals: Gestió, Energia, Materials, Residus, Usos del sòl i Ecologia, Salut i Benestar, Aigua, Transport i Contaminació. Amb un extra per Innovació.
Una vegada analitzats i quantificats tots els paràmetres es classifica segons la puntuació final que hagi aconseguit: Certificació Excepcional (5 estrelles) la que aconsegueixi una valoració superior a 85 punts; Certificació Excel·lent (4 estrelles) entre 70 i 85 punts; Certificació Molt Bona (3 estrelles) entre 55 i 70 punts; Certificació Bona (2 estrelles) entre els 45 i 55 punts; y Certificació Acceptable (1 estrella) entre 30 i 45 punts.

Segell HQE de certificació mediambiental a França

HQE a França:

HQE,les sigles del qual signifiquen Haute Qualité Enviromentale (Alta Qualitat Mediombiental), és el sistema de certificació mediambiental internacional francès desenvolupat per la Association pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE), associació de professionals per al desenvolupament d'un estil de vida sostenible, a França, tenint com a objectius bàsics la innovació, la recerca i difusió del coneixement i de les bondats d'un estil de vida sostenible que conjuminen una millor qualitat de vida, respecte pel medi ambient, rendiments econòmics adequats i una administració responsable dels recursos. Aquesta associació reuneix sindicats, empreses i professionals a títol individual del ram de la construcció.
Aquest sistema analitza 14 ítems emmarcats en 4 categories principals: Energia, Medi ambient, Salut i Confort.
Una vegada analitzats i quantificats tots els paràmetres es classifica segons la puntuació final que hagi aconseguit. Aquesta podrà ser: Certificació Excepcional; Certificació Excel·lent; Certificació Molt Bona; Certificació Bona; y Certificació Acceptable.

Segell DGNB de certificació mediambiental a Alemanya

DGNB a Alemanya:

DGNB, les sigles del qual signifiquen Deutche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Associació de Construcció Sostenible Alemanya), és el sistema de certificació mediambiental internacional alemany desenvolupat per la pròpia associació en col·laboració amb el Ministeri Federal de Transports, Obres Públiques i Desenvolupament Urbà d'Alemanya (BMVBS). Té com a bandera l'eficiència energètica, gestió responsable dels recursos i la salut.
Aquest sistema analitza 6 criteris de disseny principals: Emplaçament, Qualitat Tècnica, Tecnologia, Processos, aspectes Mediambientals, aspectes Socioculturals i Funcionals i Economia.
Una vegada analitzats i quantificats tots els paràmetres es classifica segons la puntuació final que hagi aconseguit, podent aconseguir una de les següents certificacions: Certificació Or la que aconsegueixi 80 punts o més en total, sense que cap de les puntuacions per categoria sigui inferior a 65 punts; Certificació Plata la que aconsegueixi almenys 65 punts en total, sense que cap de les puntuacions per categoria sigui inferior a 50 punts; Certificació Bronze la que aconsegueixi punts almenys 50 punts en total, sense que cap de les puntuacions per categoria sigui inferior a 35 punts; y Certificació DGNB estàndard la que aconsegueixi 35 punts almenys en total. Aquesta etiqueta sol s'atorga a edificis ja existents.

Segell VERDE GBCe de certificació mediambiental a Espanya

VERDE a Espanya:

VERDE, és el sistema de certificació mediambiental espanyol desenvolupat pel Green Building Council Espanya (GBCE), associació d'àmbit internacional creada per a representar i defensar els valors de la construcció ecològica o verd, a Espanya.
Aquest sistema analitza 42 ítems agrupats en 6 grans àrees: Parcel·la i emplaçament, Recursos Naturals, Energia i Atmosfera, Qualitat ambiental de l'espai interior, Qualitat del Servei i Aspectes Socials i Econòmics.
Una vegada analitzats i quantificats tots els paràmetres es classifica segons la puntuació final que hagi aconseguit aconseguint: Certificació Excepcional (5 Fulles) entre 4,5 i 5 punts; Certificació Excel·lent (4 Fulles) entre 3,5 i 4,5 punts; Certificació Molt Bona (3 Fulles) entre 2,5 i 3,5 punts; Certificació Bona (2 Fulles) entre els 1,5 i 2,5 punts; y Certificació Acceptable (1 Fulles) entre 0,5 i 1,5 punts.

ECCØ és Avaluadora Acreditada VERDE per l'entitat GBCe. Pots consultar aquí tots els detalls per a l'obtenció del SEGELL VERD de certificació mediambiental en Construcció.


GBCe: Green building council espanya
GBCe (www.gbce.es) és una associació sense ànim de lucre que uneix a representants de tots els agents del sector de l'edificació amb la finalitat de contribuir a la transformació del mercat cap a una edificació més sostenible.